REGULAMIN KONKURSU QBRICK SYSTEM NA YouTube

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Koszutki 2, o numerze NIP: 6793082839, zwany dalej organizatorem.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego YouTube.com, za którego pośrednictwem można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie.

Sponsorem nagród głównych jest firma DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062517, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego , NIP: 5270204933

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Sponsora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Konkurs skierowany jest do subskrybentów kanału QBRICK SYSTEM w serwisie YouTube. Warunki korzystania z witryny internetowej YouTube, dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/t/terms. Uczestnicy, mogą zapoznać się z wytycznymi dla społeczności YouTube, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z konkursu pod adresem https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/pl/communityguidelines.htm.

Wykonanie zadania konkursowego opisanego  w § 3 ust. 2 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Dodatkowo Uczestnik może złożyć dobrowolne oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora danych Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Koszutki 2, o numerze NIP: 6793082839, oraz udostępnianie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem. Wyrażam zgodę, na otrzymywanie od Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Koszutki 2, o numerze NIP: 6793082839, w formie e-maila lub sms, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:

a) osoby, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem na YouTube, w którym został podany fikcyjny adres e-mail;

b) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki QBRICK SYSTEM, czy DEDRA-EXIM

Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).

 

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs trwa od 16.04.2021 r. do 23.04.2021 r. do godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2021, szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zawarte są w § 3 ust. 9 poniżej.

Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod filmem opisu nietypowego zastosowania produktów firmy DEDRA. W jakich niestandardowych zadaniach sprawdzi się, jedno z wyjątkowych narzędzi firmy DEDRA?

Każde zgłoszenie konkursowe powinno być opublikowane w komentarzu pod filmem konkursowym.

Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji, lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

Zwyciężają trzy osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora, przedstawią najciekawsze pomysły. 

Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) umieszczony pod komentarzem konkursowym. W terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać poprzez wiadomość prywatną na adres mailowy: contact@qbricksystem.com następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu kontaktowego,

c) nazwa użytkownika na portalu YouTube,

d) adres uczestnika w Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda.

W przypadku nieotrzymania danych przez Zwycięzcę w opisanym wcześniej terminie konkursowym Zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.

 

§ 4. Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

za 1 miejsce – Kosiarka akumulatorowa bezszczotkowa SAS+ALL DED7199

za 2 miejsce – Zestaw kluczy nasadowych 72 elementy 17K072 

za 3 miejsce – Zestaw kluczy nasadowych 72 elementy 17K072

W konkursie przewidziano po jednej sztuce każdej nagrody.

Nagrody w konkursie będą dalej nazywane „Nagrodami” (w liczbie pojedynczej „Nagrodą”)

Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty zakończenia konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych adresowych, podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.  

 

§ 5. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.

Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości (różna treść nadrukowanych haseł).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie YouTube.

Organizator konkursu wyklucza możliwość wymiany nagrody, na jakąkolwiek sumę pieniężną.

 

§ 6. Klauzula o danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pózn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.

Dodatkowo Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na rzecz firmy QBRICK SYSTEM, zgodnie z § 2 ust. 5.

 

§ 7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora

 

§ 8. Postanowienia Końcowe

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

Poprzednie konkursy

Konkurs 01.04.2021

Treść Konkursu

Konkurs 17.03.2021

Treść Konkursu