Qbrick System

Marka Qbrick System to nowe otwarcie na rynku profesjonalnych systemów do przechowywania i transportu narzędzi. Zbieramy doświadczenia od ponad 20 lat po to, aby zaoferować naszym klientom unikalne rozwiązania, które podnoszą efektywność i komfort w ich codziennej pracy. Wiemy, jak ważna jest niezawodność, mobilność i optymalne wykorzystanie przestrzeni, dlatego wszystkie nasze produkty wyróżniają się przemyślanymi rozwiązaniami oraz wysoką ergonomią.

Wszystkie linie produktowe Qbrick System zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić najwyższe wymagania fachowców z różnych dziedzin i specjalizacji. Moduły, które oferujemy w ramach podstawowych linii produktowych są modularne, dzięki temu to Ty decydujesz, jaka konfiguracja skrzyń jest dla Ciebie najlepsza.

Co nas wyróżnia

Spryt

No­wa­tor­skie funk­cje, w któ­re wy­po­sa­ży­li­śmy na­sze pro­duk­ty po­zwo­lą za­osz­czę­dzić Twój cen­ny czas i ener­gię. Ofe­ru­je­my nowe spoj­rze­nie w kwe­stii er­go­no­mii pra­cy.

Jakość

Każ­dy de­tal w skrzyn­kach Qbrick Sys­tem zo­stał wy­ko­na­ny z naj­moc­niej­szych do­stęp­nych ma­te­ria­łów – tu­taj nie ma miej­sca na kom­pro­mi­sy. Dzię­ki temu na­sze pro­duk­ty dają gwa­ran­cję wie­lo­let­niej, bez­pro­ble­mo­wej eks­plo­ata­cji w na­wet eks­tre­mal­nych wa­run­kach pra­cy.

Modularność

Zna­jąc zróż­ni­co­wa­ne ocze­ki­wa­nia na­szych klien­tów stwo­rzy­li­śmy sys­tem, któ­ry po­zwa­la na two­rze­nie opty­mal­nych kom­bi­na­cji do wszech­stron­nych za­sto­so­wań. Wie­my, że to Ty naj­le­piej znasz swo­je po­trze­by!

Mobilność

Mo­bil­ność – każ­dy z na­szych pro­duk­tów moż­na trans­por­to­wać w wy­god­ny i bez­piecz­ny spo­sób nie­za­leż­nie od prze­szkód, ja­kie co­dzien­nie na­po­ty­kasz na swo­jej dro­dze. Z na­szy­mi roz­wią­za­nia­mi Two­ja dro­ga do pra­cy bę­dzie zde­cy­do­wa­nie ła­twiej­sza.

Ochrona Patentowa

Unikatowe rozwiązania technologiczne oraz nowoczesne wzornictwo wykorzystywane w produktach Qbrick System są objęte ochroną patentową.

Kupując produkty Qbrick System otrzymujesz gwarancję najwyższej jakości, która ułatwi Twoją codzienną pracę i rozwijanie pasji!

Qbrick System  One

Linia ONE to systemy przeznaczone do najtrudniejszych zadań. Duża ładowność (maks. 50 kg), odporność na ekstremalne przeciążenia (maks. 120 kg), pełna odporność na wnikanie wody i pyłu (hermetyczna konstrukcja + uszczelka), możliwość transportu dużych elektronarzędzi, to tylko niektóre cechy, które wyróżniają te produkty na rynku modułowych i mobilnych skrzyń narzędziowych.

W ręce użytkowników oddajemy dwa alternatywne systemy transportowe. Pierwszy bazujący na skrzyni na kołach z teleskopową rączką (Qbrick System ONE Cart). Druga opcja, to zestawy budowane na mobilnym podeście (Qbrick System Platforma Transportowa). Pozostałe skrzynie (ONE 450, ONE 350, ONE 200) oraz pojemny ONE Box Plus pozwalają na tworzenie spersonalizowanych kombinacji, ponieważ wszystkie moduły łączą się ze sobą. Dodatkowo użytkownik może wybrać dla siebie 1 z 3 wersji pokryw (Basic, Profi, Technik), które oczywiście są ze sobą kompatybilne.

Qbrick System  Two

Linia TWO to kompaktowe systemy łączące w sobie spryt i multifunkcjonalność. Qbrick System TWO został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, ale również o pasjonatach majsterkowania. Wytrzymała, a zarazem lekka konstrukcja, innowacyjne rozwiązania z zakresu ergonomii pracy oraz bardzo przystępna cena powodują, iż TWO sprawdzi się doskonale w Twoim miejscu pracy, podczas remontu, ale również jako mobilny warsztat w każdym garażu.

Podobnie, jak w linii ONE oferujemy dwa alternatywne systemy transportowe (Cart oraz Platformę Transportową). Pozostałe moduły są ze sobą w pełni kompatybilne i posiadają różne wielkości i wyposażenie. W przypadku modułów TWO granicę wyznacza jedynie Twoja wyobrażnia oraz potrzeby.

Qbrick System  Pro

Najnowsza linia PRO to tylko z pozoru klasyczne skrzynie narzędziowe. W rzeczywistości posiadają szereg nowatorskich w swojej klasie rozwiazań takich jak: spinanie skrzyń sobą, możliwość łączenia z topowym QS ONE Cart, pełną wodoodporność, wykorzystanie w wielu elementach supermocnych tworzyw (Poliwęglan, Poliamid).

Skrzynie PRO są dostępne w trzech rozmiarach i dzięki temu nadają się idealnie do uniwersalnych zastosowań, a każdy potencjalny użytkownik jest w stanie dobrać odpowiedni model do swoich indywidualnych potrzeb.