Dowiedz się więcej o

CART Set

Basic | Profi | Technik

Qbrick Sys­tem Cart to mo­du­ło­we roz­wią­za­nie za­pew­nia­ją­ce do­sko­na­łą mo­bil­ność mo­du­ło­wych sys­te­mów Qbrick. Dwa koła na­jaz­do­we po­kry­te gumą, za­mon­to­wa­ne na me­ta­lo­wej osi po­zwa­la­ją na bez­piecz­ny trans­port na­wet roz­bu­do­wa­nych ze­sta­wów.

+

+

=

Mo­du­ło­we roz­wią­za­nie za­pew­nia­ją­ce do­sko­na­łą mo­bil­ność.

PLATFORM Set

Basic | Profi | Technik

Duże koła najazdowe pokryte gumą, zamocowane na metalowej osi, pozwalają na forsowanie zróżnicowanych przeszkód terenowych np. schodów, podjazdów czy grząskich gruntów. Metalowe koła obrotowe wyposażone w hamulec, zapewniają doskonałą zwrotność oraz zabezpieczają cały zestaw przed niepożądanym ruchem.

=

+

+

+

Twój mobilny warsztat.

LONGER Set

Basic | Technik

Mo­bil­na skrzy­nia na­rzę­dzio­wa po­zwa­la na prze­wo­że­nie dłu­gich elek­tro­na­rzę­dzi jak np. mło­ty uda­ro­we, szli­fier­ki ką­to­we lub mie­sza­dła do ce­men­tu wraz z nie­zbęd­ny­mi ak­ce­so­ria­mi. Jej po­nad­stan­dar­do­we wy­mia­ry czy­nią ją wy­jąt­ko­wym pro­duk­tem w swo­jej ka­te­go­rii.

Mo­bil­na skrzy­nia na­rzę­dzio­wa.

TESTY SYSTEMU na video

Qbrick Sys­tem po­wsta­je w od­po­wie­dzi na po­trze­by za­wo­dow­ców ce­nią­cych no­wo­cze­sność i ro­zu­mie­ją­cych wie­lo­za­da­nio­wość. Po­ka­że­my Ci jak opty­mal­nie wy­ko­rzy­stać wszyst­kie ele­men­ty sys­te­mu. Spraw­dzi­my jak Qbrick Sys­tem spraw­dza się w eks­tre­mal­nych wa­run­kach pra­cy i nie tyl­ko.

CART Set

To kompletny, mobilny warsztat w kompaktowym rozmiarze. Wygodny organizer utrzyma w idealnym porządku wszystkie drobne narzędzia i akcesoria. Środkowy moduł, czyli pojemna skrzynka narzędziowa, to z kolei doskonały pomysł na przechowywanie średniej wielkości narzędzi. Skrzynia na kołach Cart stanowi mobilną bazę zestawu oraz miejsce, w którym zmieścisz większe elektronarzędzia.

+

+

=

Mo­du­ło­we roz­wią­za­nie za­pew­nia­ją­ce do­sko­na­łą mo­bil­ność.

PLATFORM Set

Mobilny magazyn QS TWO to kombinacja Platformy Transportowej oraz pojemnych Boxów (występują w dwóch rozmiarach). Jest to wszechstronne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w warsztacie, magazynie, ale również na domowym zapleczu.

=

+

+

+

+

Twój mobilny magazyn.

Toolbox

500 | 600 | 700

Qbrick System PRO to nowa generacja kompaktowych skrzyń narzędziowych z nowatorskim podejściem do ergonomii pracy. Unikatowa w tej klasie funkcja łączenia skrzyń ze sobą za pomocą poliamidowych konektorów pozwala na bezpieczne przenoszenie dwóch modułów tylko w jednej ręce. Elastyczne uszczelki ochronią Twoje narzędzia przed szkodliwym działaniem wody i pyłu. A duże, wielokomorowe organizery w pokrywach pomieszczą nawet długie wiertła lub poziomice. Dodatkowo, wszystkie elementy szczególnie narażone na uszkodzenie zostały wykonane z supermocnych tworzyw (Poliwęglan, Poliamid).

Cart Set

Cart PRO Set to kreatywne połączenie dużej, mobilnej skrzyni na kołach – idealnej do transportu ciężkich elektronarzędzi z kompaktową skrzynką PRO 500 doskonałą do przechowywania podstawowych narzędzi ręcznych. Obydwie skrzynie posiadają elastyczne uszczelki, które skutecznie ochronią Twoje narzędzia przed szkodliwym działaniem wody i pyłu.