Żeby być na bieżąco z naszymi nowościami prezentowanymi
w formie filmów serdecznie zachęchamy do przeglądania
naszego kanału na platformie YouTube

Subskrybuj kanał

Instrukcje video

Prezentacja produktów

Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Szczegółowe informacje

QS ONE – PROFI

Dzię­ki Extrem­pro mo­że­cie obej­rzeć pre­zen­ta­cję Qbrick Sys­tem ocza­mi pro­fe­sjo­na­li­sty!

QS ONE – wyjmowane przegrody

Qbrick Sys­tem ONE po­sia­da: • re­gu­lo­wa­na prze­strzeń ła­dun­ko­wa • pasy mo­cu­ją­ce • ła­twy do­stęp

QS ONE – kontenery

Qbrick Sys­tem ONE po­sia­da: • 2 roz­mia­ry ku­beł­ków • duża ła­dow­ność • ła­twy do­stęp i moż­li­wość mon­ta­żu na ścia­nie

QS ONE – trwałe złącza boczne

• bez­piecz­ny sys­tem łą­cze­nia • wy­so­ka od­por­ność na uszko­dze­nia • wy­trzy­ma­łość na ob­cią­ża­nia

QS ONE – trwałe organizery

Test po­ka­zu­je do­sko­na­łą wy­trzy­ma­łość po­kryw or­ga­ni­ze­rów wy­ko­rzy­sty­wa­nych w pro­duk­tach Qbrick Sys­tem ONE. Po­kry­wy są wy­ko­na­ne z trans­pa­rent­ne­go po­li­wę­gla­nu, któ­ry gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą od­por­ność na ude­rze­nia oraz peł­ną wi­docz­ność za­war­to­ści or­ga­ni­ze­ra.

QS ONE – podest roboczy

Qbrick Sys­tem ONE to tak­że bar­dzo po­moc­ny po­dest ro­bo­czy. Dzię­ki tej funk­cji zwięk­szysz swój za­sięg na­wet do 2,70 m.

QS ONE – wytrzymałe zapięcia

Test po­ka­zu­je do­sko­na­łą wy­trzy­ma­łość za­pięć wy­ko­rzy­sty­wa­nych w pro­duk­tach Qbrick Sys­tem ONE. Za­pię­cia są wy­ko­ny­wa­ne z tech­nicz­ne­go po­lia­mi­du, któ­ry gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą trwa­łość bez ry­zy­ka ko­ro­zji.

QS ONE – wodoodporność

Test po­ka­zu­je od­por­ność skrzy­nek na­rzę­dzio­wych Qbrick Sys­tem One na wni­ka­nie wody i pyłu. Dzię­ki ela­stycz­nej uszczel­ce i her­me­tycz­nej kon­struk­cji na­sze roz­wią­za­nia gwa­ran­tu­ją wy­so­ki po­ziom bez­pie­czeń­stwa dla Two­ich war­to­ścio­wych na­rzę­dzi.

QS ONE – crashtest

Test po­ka­zu­je do­sko­na­łą od­por­ność no­wych skrzy­nek na­rzę­dzio­wych Qbrick Sys­tem ONE na po­ten­cjal­ne uszko­dze­nia.