Żeby być na bieżąco z naszymi nowościami prezentowanymi
w formie filmów serdecznie zachęchamy do przeglądania
naszego kanału na platformie YouTube

Subskrybuj kanał

Instrukcje video

Prezentacja produktów

Szczegółowe informacje

QS ONE – PROFI

Dzię­ki Extrem­pro mo­że­cie obej­rzeć pre­zen­ta­cję Qbrick Sys­tem ocza­mi pro­fe­sjo­na­li­sty!

QS ONE – wyjmowane przegrody

Qbrick Sys­tem ONE po­sia­da: • re­gu­lo­wa­na prze­strzeń ła­dun­ko­wa • pasy mo­cu­ją­ce • ła­twy do­stęp

QS ONE – kontenery

Qbrick Sys­tem ONE po­sia­da: • 2 roz­mia­ry ku­beł­ków • duża ła­dow­ność • ła­twy do­stęp i moż­li­wość mon­ta­żu na ścia­nie

QS ONE – trwałe złącza boczne

• bez­piecz­ny sys­tem łą­cze­nia • wy­so­ka od­por­ność na uszko­dze­nia • wy­trzy­ma­łość na ob­cią­ża­nia

QS ONE – trwałe organizery

Test po­ka­zu­je do­sko­na­łą wy­trzy­ma­łość po­kryw or­ga­ni­ze­rów wy­ko­rzy­sty­wa­nych w pro­duk­tach Qbrick Sys­tem ONE. Po­kry­wy są wy­ko­na­ne z trans­pa­rent­ne­go po­li­wę­gla­nu, któ­ry gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą od­por­ność na ude­rze­nia oraz peł­ną wi­docz­ność za­war­to­ści or­ga­ni­ze­ra.

QS ONE – podest roboczy

Qbrick Sys­tem ONE to tak­że bar­dzo po­moc­ny po­dest ro­bo­czy. Dzię­ki tej funk­cji zwięk­szysz swój za­sięg na­wet do 2,70 m.

QS ONE – wytrzymałe zapięcia

Test po­ka­zu­je do­sko­na­łą wy­trzy­ma­łość za­pięć wy­ko­rzy­sty­wa­nych w pro­duk­tach Qbrick Sys­tem ONE. Za­pię­cia są wy­ko­ny­wa­ne z tech­nicz­ne­go po­lia­mi­du, któ­ry gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą trwa­łość bez ry­zy­ka ko­ro­zji.

QS ONE – wodoodporność

Test po­ka­zu­je od­por­ność skrzy­nek na­rzę­dzio­wych Qbrick Sys­tem One na wni­ka­nie wody i pyłu. Dzię­ki ela­stycz­nej uszczel­ce i her­me­tycz­nej kon­struk­cji na­sze roz­wią­za­nia gwa­ran­tu­ją wy­so­ki po­ziom bez­pie­czeń­stwa dla Two­ich war­to­ścio­wych na­rzę­dzi.

QS ONE – crashtest

Test po­ka­zu­je do­sko­na­łą od­por­ność no­wych skrzy­nek na­rzę­dzio­wych Qbrick Sys­tem ONE na po­ten­cjal­ne uszko­dze­nia.